Γλωσσάριο όρων

Εργαλείο CAT: Εργαλείο υποβοήθησης της μετάφρασης. Τυπικά, οποιοδήποτε εργαλείο υποβοήθησης της μετάφρασης το οποίο χρησιμοποιείται στη μεταφραστική διαδικασία, ωστόσο ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τα προγράμματα μεταφραστικής μνήμης.

Επιμέλεια (αναθεώρηση): ο έλεγχος ενός μεταφρασμένου κειμένου σε σύγκριση με το πρωτότυπο κείμενο όσον αφορά την ακρίβεια, το στυλ, κ.λπ.

Διόρθωση: ο έλεγχος ενός εγγράφου σε μια γλώσσα για τυχόν ορθογραφικά και γραμματικά λάθη και λάθη στίξης, κ.λπ.

Πρωτότυπη γλώσσα: η γλώσσα στην οποία είναι συνταγμένη ένα έγγραφο.

Γλώσσα μετάφρασης: η γλώσσα στην οποία μεταφράζεται ένα έγγραφο.

TM: Πρόγραμμα μεταφραστικής μνήμης: με πολύ απλούς όρους, ένα πρόγραμμα μεταφραστικής μνήμης χωρίζει το κείμενο σε τμήματα (προτάσεις ή μέρη προτάσεων) και αποθηκεύει τη μετάφραση κάθε τμήματος. Εάν το ίδιο τμήμα επανεμφανιστεί μέσα σε ένα κείμενο ή και σε ένα άλλο έγγραφο, τότε το πρόγραμμα προτείνει την υφιστάμενη μετάφραση ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή της. Τα προγράμματα αυτά είναι χρήσιμα όταν υπάρχουν κείμενα με πολλές επαναλήψεις και σύνολα εγγράφων με παρόμοιο περιεχόμενο προκειμένου να υπάρχει συνέπεια.

Μετάφραση: η μεταφορά του νοήματος γραπτών κειμένων από μία γλώσσα σε μια άλλη.