Όροι και προϋποθέσεις

1.   Εισαγωγή

1.1 Το παρόν έγγραφο θέτει τους τυπικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους η Danae Hosek-Ugolini της εταιρείας DZM Translate Limited αναλαμβάνει την μετάφραση και τις οικείες εργασίες για τους πελάτες της.

1.2 Η εταιρεία DZM Translate Limited είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία συστάθηκε στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό μητρώου 08691012. Περαιτέρω στοιχεία για την Danae Hosek-Ugolini και την εταιρεία DZM Translate Limited μπορείτε να αναζητήσετε στην διεύθυνση www.dzmtranslate.com.

1.   Εύρος εφαρμογής των οδηγιών και των ορισμών

2.1 Επιστολή ανάθεσης. Μετά την λήψη των αρχικών οδηγιών σας, θα σας απευθύνω επιστολή προκειμένου να καταγραφούν τα κύρια στοιχεία της σχέσης μας (η “Επιστολή ανάθεσης“). Κατά τον χρόνο αυτό, θα σας ενημερώνω για τυχόν ουσιαστικές μεταβολές οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν μεταγενέστερα.

2.2 Ορισμοί.  Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της DZM οι όροι που ακολουθούν θα έχουν την εξής έννοια:

Ο όρος “Πελάτης” έχει την έννοια του προσώπου ή προσώπων ή εταιρειών που προβαίνει στην Ανάθεση,

Ο όρος “Μεταφραστής” “(Εγώ)” έχει την έννοια της Danae Hosek-Ugolini, της μεταφράστριας η οποία αποδέχεται την Ανάθεση,

Ο όρος “Ανάθεση” έχει την έννοια των οδηγιών που δίδει ο Πελάτης στην Μεταφράστρια προκειμένου να εκτελέσει τις Υπηρεσίες,

Ο όρος “Μετάφραση” έχει την έννοια του εγγράφου που παραδίδεται από την Μεταφράστρια μετά την εκτέλεση των Υπηρεσιών,

Ο όρος “Υπηρεσίες” έχει την έννοια που του αποδίδεται στην Επιστολή Ανάθεσης και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μετάφραση, αναθεώρηση/επιμέλεια μεταφράσεων, διόρθωση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ή σχετική εργασία,

Οι όροι “Ημερομηνία Παράδοσης”, “Αμοιβή”, “Σκοπός” έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Επιστολή Ανάθεσης.

2.3 Σκοπός. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν σκοπό (α) να αποτελούν την βάση για την εκτέλεση Αναθέσεων και θα συμπεριλαμβάνονται στην Επιστολή Ανάθεσης που στέλνεται στον Πελάτη, και (β) να αποτελούν την βάση μιας σωστής σχέσης εργασίας μεταξύ του Πελάτη και της Μεταφράστριας.

3.    Υπηρεσίες

3.1 Υπηρεσίες. Η Μεταφράστρια, ως ελεύθερη επαγγελματίας, θα παρέχει τις Υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της DZM ή στην Επιστολή Ανάθεσης δεν θα συστήνει σχέση εργοδότη - εργαζομένου μεταξύ της Μεταφράστριας και του Πελάτη, ούτε αποτελεί σύσταση κοινοπραξίας, συνεταιρισμού ή άλλη παρόμοια σχέση. Η Μεταφράστρια δεν δεσμεύεται από οδηγίες και έλεγχο ως προς τα μέσα και τον τρόπο παροχής των Υπηρεσιών, υποκείμενο μόνο στα δικαιώματα του Πελάτη να προσδιορίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

3.2 Ημερομηνία Παράδοσης. Η Ημερομηνία Παράδοσης θα είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Υπηρεσιών. Η Ημερομηνία Παράδοσης θα είναι δεσμευτική μόνο εφόσον το προς μετάφραση υλικό είναι πλήρες. Ενδέχεται να υπόκειται σε μεταβολή εάν υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση στις απαιτήσεις μετά την Ανάθεση. Θα εξασκώ κάθε προσπάθεια να ολοκληρώσω την παροχή των Υπηρεσιών μέχρι την Ημερομηνία Παράδοσης, αλλά δεν θα είμαι υπεύθυνη για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση οι οποίες προκλήθηκαν από περιστατικά τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μου, όπως μη λειτουργία των ταχυδρομικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή περιστατικά ανωτέρας βίας (βλ. Άρθρο 10.4 παρακάτω). Στις περιπτώσεις όπου γίνεται μνεία σε χρόνο παράδοσης όπως "π.μ." ή "μ.μ.", "π.μ." θα σημαίνει μέχρι την 12 το μεσημέρι και "μ.μ." θα σημαίνει μεταξύ 12 το μεσημέρι και 17:30 το απόγευμα.

3.3  Μορφή και τρόπος παράδοσης. Η μορφή και ο τρόπος της παράδοσης θα ορίζονται στην Επιστολή Ανάθεσης.

3.3    Σκοπούμενη χρήση της μετάφρασης. Η σκοπούμενη χρήση της μετάφρασης που ανατίθεται να συμφωνείται πάντα και θα δηλώνεται στην Επιστολή Ανάθεσης. Ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιεί την μετάφραση για κανένα άλλο σκοπό χωρίς την άδειά μου.

3.4    Αποδοχή. Όσον αφορά τις λοιπές μου δεσμεύσεις, δεν θα είμαι υποχρεωμένη να αποδεχθώ μια ανάθεση εάν ο Πελάτης ο οποίος ζητεί μια προσφορά δεν είναι σε θέση να αναθέσει το έργο μέσα σε 14 μέρες από την λήψη της προσφοράς.

4.      Αμοιβή για τις Υπηρεσίες και λοιπές χρεώσεις

4.1    Αμοιβή. Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει στην Μεταφράστρια την Αμοιβή και κάθε Ειδική Χρέωση. Η αμοιβή θα συμφωνείται πριν την έναρξη της εργασίας, η δε εκτίμηση βάσει της περιγραφής του Πελάτη για τις Υπηρεσίες δεν θα καθίσταται δεσμευτική μέχρις ότου υποβληθεί μια προσφορά η οποία θα βασίζεται στην πλήρη ανάθεση. Η αμοιβή μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά την έναρξη της εργασίας, εάν προκύψει ότι δεν παρασχέθηκαν όλες οι σχετικές πληροφορίες και/ή εάν υπάρξουν αλλαγές στις απαιτήσεις. Η βάση επί της οποίας υπολογίζεται η αμοιβή θα συμφωνείται πριν από την έναρξη της εργασίας και θα καθορίζεται στην Επιστολή Ανάθεσης, όπως επίσης και οι χρεώσεις που θα επιβληθούν για τυχόν ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ειδική παράδοση, τέλη μεταφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφορών). Η Αμοιβή της Μεταφράστριας, οι χρεώσεις και οι όροι της παράδοσης μπορεί να τροποποιούνται κατόπιν αμοιβαία γραπτής συμφωνίας.

4.2    Πρόσθετη Αμοιβή. Πρόσθετη αμοιβή ή έξοδα μπορεί να καταστούν πληρωτέα στις κάτωθι περιπτώσεις:

4.2.1   Απαιτείται διερεύνηση, έρευνα ή αναζήτηση πέραν της συνήθους για μια τυπική μετάφραση εξαιτίας ασαφειών στα προς μετάφραση κείμενα,

4.2.2   Το προς μετάφραση κείμενο περιέχει μη συνεκτικό κείμενο, είναι δυσανάγνωστο αντίγραφο, ή είναι περίπλοκη διάταξη ή παρουσίαση,

4.2.3   Απαιτείται πιστοποίηση ακριβούς μετάφρασης,

4.2.4   Η Μεταφράστρια πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην Ανάθεση ή πρέπει να εργαστεί πέραν του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας,

4.2.5   Απαιτούνται πρόσθετες υπηρεσίες επειδή ο Πελάτης προβαίνει σε μεταβολές στα υπό μετάφραση αντικείμενα μετά την ημερομηνία της Επιστολής Ανάθεσης,

4.2.6   Ζητείται από την Μεταφράστρια να κάνει αλλαγές στην μετάφραση μετά την παράδοση της Μετάφρασης στον Πελάτη λόγω προτιμήσεων του Πελάτη όσον αφορά στο ύφος ή στο λεξιλόγιο και οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούνται χάριν ακρίβειας,

4.2.7   Τα μικροέξοδα που επιβαρύνουν την Μεταφράστρια και δεν αποτελούν σύνηθες τμήμα μιας τυπικής μεταφραστικής διαδικασίας, όπως υπηρεσίες νυκτερινής παράδοσης εγγράφων που ζητούνται από τον Πελάτη, δαπάνες τηλεφωνικών υπεραστικών συνδιαλέξεων προκειμένου να αποσαφηνιστούν ασάφειες του εγγράφου.

Εάν κάποιο από τα ανωτέρω προκύψει θα ενημερώνω τον Πελάτη γραπτά στην Επιστολή Ανάθεσης ή σε μεταγενέστερη επικοινωνία και θα λαμβάνω την έγκριση του Πελάτη πριν προβώ σε αυτά.

4.3    Πληρωμές. Ενδέχεται να υπάρξουν δαπάνες που θα υποστώ εκ μέρους του Πελάτη όπως χρεώσεις για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, χρεώσεις αντιγραφής, εκτύπωσης και επικοινωνίας οι οποίες θα τιμολογηθούν στον Πελάτη (πλέον ΦΠΑ όπου απαιτείται). Δεν θα υποστώ οποιαδήποτε σημαντική πληρωμή χωρίς την προτέρα συμφωνία του Πελάτη.

4.4 Τιμολόγια. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κατά τον χρόνο που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη. Μπορεί να εκδίδονται ξέχωρα τιμολόγια για τις πληρωμές. Στην περίπτωση μακρόχρονων αναθέσεων, μπορεί να ζητηθεί η πληρωμή σε δόσεις.

4.5 Πληρωμή της αμοιβής. Όλα τα τιμολόγια είναι πληρωτέα με την παράδοση, ζητώ δε να πληρώνονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, στο νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί το τιμολόγιο.

4.6 Καθυστέρηση πληρωμής. Εφόσον το τιμολόγιό μου δεν εξοφληθεί πλήρως εντός τριάντα (30) ημερών, επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να χρεώσω με τόκο το εκκρεμούν οφειλόμενο ποσό από την ημερομηνία που αυτό θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, μέχρις ότου αποπληρωθεί πλέον του νομίμου επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις οφειλές, το οποίο κατά τον τρέχοντα χρόνο είναι 8% ετησίως (Late Payment of Commercial Debts Regulations 2013). Ο Πελάτης συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τα έξοδα με τα οποία βαρύνομαι προκειμένου να εισπράξω καθυστερημένες πληρωμές που οφείλονται από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης νομικής αμοιβής. Εάν η αμοιβή και τα έξοδα δεν καταβληθούν όταν ζητηθεί, επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να αρνηθώ να προχωρήσω περαιτέρω σε οποιαδήποτε άλλη Ανάθεση αναφορικά με την οποία έχω λάβει οδηγίες. Μετά την ειδοποίηση ότι μια ενδιάμεση πληρωμή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, θα έχω το δικαίωμα να διακόψω την εκτελούμενη εργασία μέχρις ότου εκτελεστεί η εκκρεμούσα πληρωμή ή συμφωνηθούν άλλοι όροι, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού και χωρίς καμιά υπαιτιότητα οπωσδήποτε έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου.

4.7 Στοιχεία πληρωμής. Όλες οι πληρωμές των τιμολογίων μου πρέπει να στέλνονται σε εμένα με επιταγή ή πρέπει να στέλνονται στην τράπεζα Barclays Bank, London, Sort Code: 20-32-06, Αρ. Λογαριασμού: 43269523, Δικαιούχος: DZM Translate Ltd; SWIFTBIC Code: BARCGB22; IBAN GB45 BARC 2032 0643 269523.

4.8 Πληρωμή αμοιβής από τρίτους. Στις περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος έχει επιβεβαιώσει σε εμένα ότι αυτός θα είναι υπεύθυνος για την αμοιβή και τα έξοδά μου, θα στρέφομαι προς αυτόν τον τρίτο για την πληρωμή. Ωστόσο, στην περίπτωση που αυτός ο τρίτος δεν πληρώσει οποιοδήποτε προς εμένα οφειλόμενο ποσό, επιφυλάσσομαι του δικαιώματος να επιδιώξω την πληρωμή του από εσάς. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος τρίτος συμφωνήσει να προβεί στην πληρωμή ή διαταχθεί να πληρώσει τα έξοδά σας, εσείς θα αποτελείτε τον κατά βάση υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε αμοιβής και εξόδου μου που θα καθίσταται πληρωτέο. Η πληρωμή ενός τιμολογίου δεν μπορεί να αναβληθεί επί της βάσης ότι ενδέχεται ή πρέπει να πληρωθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο.

5.   Ακύρωση ή ανάκληση από τον Πελάτη, λήξη

5.1 Ακύρωση. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της εκτέλεσης των Υπηρεσιών οποτεδήποτε. Εφόσον μια ανάθεση ακυρώνεται μετά την έναρξή της σύμφωνα με τα κάτωθι, θα επιβάλλονται ακυρωτικά τέλη.

5.2 Ακυρωτικά τέλη. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει ή ανακαλέσει οποιοδήποτε από τα προς μετάφραση έγγραφα που αποτελούν τμήμα μιας Ανάθεσης που έχει ήδη γίνει πριν από την ολοκλήρωση της παροχής των Υπηρεσιών από την Μεταφράστρια, τότε, σε αντάλλαγμα για τον από την Μεταφράστρια προγραμματισμό και/ή εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών αναφορικά με τα έγγραφα αυτά, ο Πελάτης θα υπέχει την ευθύνη πληρωμής στην Μεταφράστρια εκείνου του τμήματος της Αμοιβής που αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών Υπηρεσιών που εκτελέστηκαν μέχρι την ειδοποίηση της ακύρωσης και κάθε άλλο έξοδο ή δαπάνη που ενδέχεται να σωρεύτηκε ως αποτέλεσμα της ακύρωσης αυτής, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) της Αμοιβής.

5.3 Αφερεγγυότητα του Πελάτη. Εάν ένας Πελάτης τεθεί υπό εκκαθάριση (εκτός της εκούσιας εκκαθάρισης με σκοπό την αναδιάρθρωση) ή δεχθεί τον διορισμό πτωχευτικού συνδίκου ή καταστεί αφερέγγυος, πτωχός ή προβεί σε οποιοδήποτε συμβιβασμό με τους πιστωτές, η Μεταφράστρια θα έχει το δικαίωμα να λύσει την σύμβαση αναφορικά με την παροχή των Υπηρεσιών.

6.   Αναθεώρηση της μετάφρασης από τον Πελάτη

6.1 Αναθεωρήσεις. Μετά την λήψη της μετάφρασης από την Μεταφράστρια, ο Πελάτης θα την αναθεωρεί και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την λήψη, θα ειδοποιεί την Μεταφράστρια σχετικά με οποιεσδήποτε διορθώσεις ή μεταβολές. Η Μεταφράστρια θα διορθώνει οποιαδήποτε σφάλματα έχει κάνει, χωρίς καμία επιβάρυνση του Πελάτη. Εάν η Μεταφράστρια διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε μια μετάφραση ή εάν ζητηθεί από την Μεταφράστρια να χορηγήσει μια πιστοποίηση ακριβούς μετάφρασης, δεν επιτρέπεται να γίνει καμιά τροποποίηση ή μεταβολή στην μετάφραση χωρίς την γραπτή αποδοχή αυτής της τροποποίησης ή μεταβολής από την Μεταφράστρια.

6.2 Μεταβολές από τρίτους. Η Μεταφράστρια δεν θα υπέχει καμιά ευθύνη για οποιεσδήποτε μεταβολές έγιναν στην Μετάφραση από τρίτους.

7.   Εμπιστευτικότητα

7.1 Υποχρέωση της Μεταφράστριας για τήρηση της Εμπιστευτικότητας. Κάθε γνώση και πληροφορία που ρητά ορίζεται γραπτά από τον Πελάτη ως εμπιστευτική και την οποία αποκτώ κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των Υπηρεσιών αναφορικά με τις επιχειρήσεις ή τα προϊόντα του Πελάτη, θα τηρείται με απόλυτη εχεμύθεια από εμένα, εκτός όπως ρητά εξουσιοδοτείται γραπτά από τον Πελάτη, ούτε θα αποκαλύπτεται ή δημοσιεύεται από εμένα ούτε θα επιτρέπεται από εμένα να αποκαλυφθεί ή δημοσιευτεί από τρίτους.

7.2 Εξαιρέσεις. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

7.2.1   Πληροφορίες οι οποίες ήδη είναι ή καταστούν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ήταν αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος Άρθρου από εμένα, και

7.2.2   Ορολογικές καταχωρίσεις γλωσσάριου που συντάχθηκε από εμένα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των Υπηρεσιών της Ανάθεσης.

7.3 Αντίγραφα. Όλα τα έγγραφα και αλληλογραφία, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική, τα οποία συντάσσω ή λαμβάνω κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, θα ανήκουν σε εμένα, εκτός τυχόν πρωτοτύπων εγγράφων τα οποία μου δώσατε. Τυχόν αντίγραφα που δημιουργώ για τα έγγραφα που ανήκουν στον Πελάτη, θα ανήκουν σε εμένα. Δεν θα δημιουργήσω αντίγραφα πρόσθετα όσων απαιτούνται για την συνήθη εργασία μου, τα δε αντίγραφα θα αποσκοπούν σε εσωτερική χρήση μόνο. Τα αντίγραφα αυτά μπορεί να τηρούνται εφόσον απαιτείται για την ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης.

7.4 Τρίτα μέρη. Θα διασφαλίσω ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης της εχεμύθειας θα γνωστοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο (δακτυλογράφοι, αναθεωρητές, διορθωτές, κ.λπ.) που θα χρησιμοποιήσω. Εφόσον απαιτείται, θα συμβουλεύομαι συναδέλφους σχετικά με ορολογικά προβλήματα και άλλα γλωσσολογικά ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζω ότι δεν γνωστοποιείται εμπιστευτικό υλικό.

7.5 Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Η εξωτερική μου διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταδίδεται μέσω του Διαδικτύου και δεν είναι κρυπτογραφημένη. Ομοίως, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθώ την ασφάλεια και μυστικότητά της. Πρόσθετα, η λειτουργία του Διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που στάλθηκε από τον Πελάτη σε εμένα έφτασε στον προορισμό του ή στον σκοπούμενο παραλήπτη. Ομοίως, δεν είμαι σε θέση να εγγυηθώ ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μου προς τον Πελάτη θα παραληφθούν από αυτόν. Ο Πελάτης οφείλει να επιδιώξει επιβεβαίωση της ασφαλούς λήψης επειγόντων ή ευαίσθητων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επικοινωνώντας μαζί μου τηλεφωνικά. Εκτός εάν ο Πελάτης με καθοδηγήσει διαφορετικά, ο Πελάτης συμφωνεί ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποδέχεται ότι αυτές οι επικοινωνίες ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς ή μυστικές και ότι ενδέχεται να μην φθάσουν στον σκοπούμενο παραλήπτη και ότι εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ενδέχεται να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για επικοινωνία. Τα περιεχόμενα οποιουδήποτε μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που στέλνεται στον Πελάτη υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της εταιρείας DΖΜ. Μολονότι εκτελώ τακτικά ελέγχους για ιούς στα υπολογιστικά μου συστήματα, στα δεδομένα και στις επικοινωνίες που λαμβάνονται ηλεκτρονικά, σας συμβουλεύουμε να εκτελείτε τους δικούς σας ελέγχους για μολύνσεις των συστημάτων, δεδομένων και επικοινωνιών σας (είτε με την μορφή δίσκου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαδικτύου ή άλλως). Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη για ιούς οι οποίοι μπορεί να παρεισφρήσουν στο σύστημα ή στα δεδομένα του Πελάτη με αυτούς ή με άλλους τρόπους.

7.6 Υποχρέωση του Πελάτη για τήρηση της Εμπιστευτικότητας. Ο Πελάτης δεν θα γνωστοποιήσει σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με εμένα ή την επιχείρησή μου (π.χ. αμοιβή, μέθοδος εργασίας, στοιχεία επικοινωνίας προσώπων (π.χ. δακτυλογράφοι / διορθωτές) που εκτελούν εργασία για λογαριασμό μου) χωρίς την άδειά μου.

8.    Πνευματική Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

8.1  Αρχή. Μετά την ολοκλήρωση όλων των οφειλόμενων πληρωμών από τον Πελάτη σε σχέση με τις Υπηρεσίες, η Μετάφραση θα αποτελεί ιδιοκτησία του Πελάτη. Μέχρι τον χρόνο αυτό, τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν σε εμένα. Δεν έχω καμία υποχρέωση να λάβω οποιαδήποτε μέτρα προκειμένου να προστατεύσω οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα του Πελάτη αναφορικά με την μετάφραση, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί στην Επιστολή Ανάθεσης. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα έχω το δικαίωμα να τηρώ αντίγραφα των προς μετάφραση εγγράφων και την μετάφρασή τους σύμφωνα με το Άρθρο 7.3 άνωθι.

8.2  Πνευματικά δικαιώματα πρωτότυπου κειμένου και δικαιώματα μετάφρασης. Εφόσον το προς μετάφραση κείμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, θα αποδέχομαι την Ανάθεση μόνο με την συμφωνία ότι ο Πελάτης (i) έχει λάβει τα δικαιώματα μετάφρασης, ή (ii) θα χρησιμοποιήσει την μετάφραση μόνο για προσωπική μελέτη. Ο Πελάτης απαλλάσσει την Μεταφράστρια από οποιαδήποτε αξίωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και/ή δικαιωμάτων μετάφρασης και επίσης από κάθε αγωγή η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο του πρωτοτύπου.

8.3  Δημοσίευση των Μεταφράσεων. Εφόσον εκχωρήσω πνευματικά δικαιώματα στον Πελάτη σύμφωνα με το Άρθρο 8.1 άνωθι και η Μετάφραση δημοσιευτεί μεταγενέστερα, προσδοκώ από τον Πελάτη να αναγνωρίσει την εργασία μου με τον αυτό τρόπο όπως των υπολοίπων που εμπλέκονται στην δημοσίευση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Εφόσον η μετάφρασή μου τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή μου έγκριση, δεν θα υπέχω σε καμία περίπτωση ευθύνη για τις τροποποιήσεις ή τις συνέπειες αυτών. Εφόσον διατηρώ τα πνευματικά δικαιώματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτά, κάθε δημοσιευόμενο κείμενο της Μετάφρασης θα φέρει την δήλωση © [Αγγλικό][Γαλλικό] κείμενο Danae Hosek-Ugolini ([Έτος Ημ/νία]), όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση.

9.   Αποζημίωση και απαλλαγή από τον Πελάτη

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και απαλλάξει την Μεταφράστρια από οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση, ζημία, δαπάνη ή ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της νομικής αμοιβής) την οποία η Μεταφράστρια ενδέχεται να υποστεί βάσει των πληροφοριών, παρατηρήσεων, εκθέσεων, δεδομένων ή προδιαγραφών προϊόντων που παρασχέθηκαν, καταρτίστηκαν ή εγκρίθηκαν από τον Πελάτη για χρήση από την Μεταφράστρια σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών.

10. Λοιπές πρόνοιες

11.1  Μη αποκλειστικότητα. Κατά την διάρκεια της Ανάθεσης μπορώ να εκτελώ υπηρεσίες για άλλους πελάτες, πρόσωπα ή εταιρείες.

11.2  Επικοινωνίες. Ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση απευθυνόμενη προς εμένα με επιστολή (Danae Hosek-Ugolini, DZM Translate Limited, ℅ 8 Compton Rise, Pinner, HA5 5HR) ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (danae@dzmtranslate.com).

10.3  Τροποποιήσεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή αλλαγή στην Επιστολή Ανάθεσης ή στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να γίνεται γραπτά και να φέρει την υπογραφή μου.

10.4  Ανωτέρα Βία.  Σε περίπτωση που δεν είμαι σε θέση να ολοκληρώσω την παροχή των Υπηρεσιών μέχρι την Ημερομηνία Παράδοσης ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιά, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα ή άλλη φυσικά καταστροφή, βιομηχανική διαφορά, κοινωνική αναταραχή, πράξη πολέμου, τρομοκρατική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση η οποία βρίσκεται πέραν του ελέγχου μου), θα ειδοποιώ τον Πελάτη σχετικά με τις συνθήκες, γεγονός το οποίο θα δίδει στον Πελάτη και σε εμένα το δικαίωμα να αποσυρθούμε από την σύμβαση για το έργο. Ο Πελάτης θα καταβάλλει την πληρωμή για όποιο μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 5.2 άνωθι και θα χρησιμοποιώ κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνδράμω τον Πελάτη να αναθέσει το έργο αλλού ή να προβεί σε κάποια άλλη επανορθωτική ενέργεια.

10.5  Δικαιώματα τρίτων. Εκτός εάν ρητά προβλέπεται άλλως, τίποτα απ' όσα περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν εκχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

11    Παράπονα

11.1 Διασφάλιση ποιότητας. Θα εκτελώ την μετάφραση με κάθε εύλογη ικανότητα και φροντίδα και θα προσπαθώ να διασφαλίσω ότι η μετάφραση είναι κατάλληλη για τον Σκοπό της και τον στοχευόμενο αναγνώστη.

11.2 Ερωτήσεις για τις υπηρεσίες ή την τιμολόγηση. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στις Υπηρεσίες ή σχετικά με οποιοδήποτε τιμολόγιο εκδίδω, παρακαλώ όπως απευθύνετε τα ερωτήματά σας προς εμένα. Κάθε παράπονο του Πελάτη σχετικά με την εργασία μου θα υποβάλλεται σε εμένα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών ή από την λήψη του τιμολογίου της διαφοράς.

11.3 Παράπονα για την ποιότητα της Μετάφρασης. Εφόσον σύμφωνα με την τεκμηριωμένη άποψη του Πελάτη, έχω παραδώσει Υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με τις προδιαγραφές του έργου, ο Πελάτης οφείλει να με ενημερώσει γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών και να μου δώσει εύλογο χρόνο ώστε να βελτιώσω την εργασία κατά την απαιτούμενη ποιότητα.

12    Διέπον δίκαιο και δικαιοδοσία

12.1      Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις της εταιρείας DZM και κάθε μη συμβατική υποχρέωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς, υπόκειται στο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.

12.2 Δικαιοδοσία. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι, υποκείμενο στην υποπαράγραφο 11.3 κάτωθι, η ανάθεση σε εμένα και/ή η ρητή αποδοχή του Πελάτη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, επ' ωφελεία μου, τα δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλίας θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφανθούν για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει μεταξύ του Πελάτη και εμένα, εκτός του ότι κατά την διακριτική μου ευχέρεια μπορώ να υποβάλλω αγωγή κατά του Πελάτη σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

12.3. Επίλυση διαφορών. Κατά την διακριτική μου ευχέρεια, εφόσον μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί ανάμεσα στον πελάτη και σε εμένα, το ζήτημα θα παραπέμπεται πρώτα στο Αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας για διαιτησία. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ποιότητα της μετάφρασής μου, θα υποβάλλεται στο Αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Γλωσσολογίας για ανεξάρτητη αξιολόγηση.